72/2020 zenbakiko Ebazpena, apirilaren 8koa, Doneztebe/Santestebango Udaleko alkate-udalburuarena, tasa eta prezio publikoak itzultzea eta kobratzea erabakitzen duena. Santiago Uterga Labiano jauna, Doneztebeko Udaleko alkate-udalburua

COVID-19 koronabirusaren bilakaerak sortutako ezohiko egoeraren ondorioz, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua onartu da, COVID-19k eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duena, 2020ko martxoaren 14tik aurrerako ondorioekin.Hori dela eta, Doneztebeko Udalak antolatutako udal jarduera guztiak bertan behera utzi, eta instalazio publikoak, Haur Eskola, polikiroldegia, liburutegia eta musika eskola itxi zituen, 2020ko martxoaren 13an.Ikusita itxierarekin bizilagunek eta erabiltzaileek ezin izan dutela instalazioak erabili eta Udalak zerbitzu publikoa emateari utzi diola.

Ikusirik Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 100.1 artikuluak ezartzen duela toki entitateek, foru lege honetan aurreikusitako baldintzetan, tasak ezarri ahal izanen dituztela tokiko jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo aprobetxamendu bereziagatik eta zerbitzu publikoak emateagatik edo beren eskumeneko jarduerak egiteagatik.

Ikusirik Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 29. artikuluak ezartzen duela prezio publikotzat joko direla kontraprestazio horiek jasotzen dituen toki-erakundearen eskumeneko zerbitzuak emateagatik edo administrazio-jarduerak egiteagatik ordaintzen diren diruzko kontraprestazioak, betiere 100.2 artikuluaren B) letran zehaztutako egoeretako bat ere gertatzen ez bada. Lege hau

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 34.2 artikuluak ezartzen duenez, prezioa, zerbitzua edo jarduera ordaindu behar duenari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik zerbitzua edo jarduera ematen edo garatzen ez bada, dagokion zenbatekoa itzuliko da.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 107.3 artikuluak ezartzen duenez, subjektu pasiboari, zerbitzu publikoari, administrazio-jarduerari edo jabari publikoa erabiltzeko edo aprobetxatzeko eskubideari egotz ezin dakizkiokeen arrazoiengatik ez bada ematen edo garatzen, bidezkoa izanen da dagokion zenbatekoa itzultzea.Ikusita 1/2020 Foru Lege Dekretua, martxoaren 18koa, koronabirusaren osasun-krisiak eragindako inpaktuari erantzuteko premiazko neurriak onartzen dituena (COVID-19)

Ondorioz, esleitu zaizkidan ahalmenak erabiliz, honako hau

EBATZI DUT:

Lehenengoa.- Tasa eta prezio publiko hauek itzultzea eta kobratzea onartzea:

Haur Eskolari dagokionez, 2020ko martxoaren 13ra arte dagokion haur-eskolaren zerbitzu-tasaren zati proportzionala kobratzea, eta apirilean eta hurrengoetan kobratzeari uztea, harik eta zerbitzua berriz hasten den eta zerbitzua irekitzen den arte.

Polikiroldegiari dagokionez, urteko tasa ordaindu dutenentzat, zati proportzionala itzultzea, itxita egon den hilabeteen arabera.

Musika Eskolari dagokionez, martxoko eta ondorengo hilabeteetako tasa osorik kobratzea, zerbitzua ematen ari direlako, nahiz eta Musika Eskola itxita egon.

Terrazei dagokienez, urte amaieran tasa biratuko dugu, COVID 19aren eraginez tabernak itxita egon diren denbora kenduta.

Bigarrena.- Udalak diru-kopururen bat itzuli behar badu, interesdunak Udalarekin zorrik badu, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 16. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz konpentsatuko da.

Hirugarrena.- Ebazpen hau Udalaren iragarki-oholean eta webgunean argitaratzea, zabal dadin.

Laugarrena. Udalbatzaren osoko bilkurari horren berri ematea, kide anitzeko organo horrek egiten duen lehenengo ohiko bilkuran.

Donezteben, 2020-ko apirilaren 8-an

En Doneztebe/Santesteban, a 8 de abril de 2020

Alkate-Burua                                                          Idazkaria

 

Santiago Uterga Labiano                                  Elvira Saez de Jauregui Urdanoz

72/2020 EBAZPENA PDF-n (klik hemen)