Ayuntamiento de Doneztebe / Santesteban

KONTRIBUZIO BANDOA

Tablón

SANTIAGO UTERGA LABIANO JAUNAK, DONEZTEBEKO UDALEKO ALKATE-UDALBURUAK

JAKINARAZTEN DU:

2020ko ekitaldian, hiri-kontribuzioaren tasa % 0,25 izan zen, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 139.2 artikuluan xedatutakoaren arabera; artikulu horrek ezartzen du karga-tasak % 0,25 eta % 0,50 artekoa izan behar duela. Beraz, gutxieneko tasa ezarri zen. Aurreko tasa, ezarritako gutxienekoaren azpitik, 2020ra arte, % 0,21ekoa zen.

Nafarroako Lurralde Aberastasunaren eta Katastroen Erregistroari buruzko azaroaren 21eko 12/2006 Foru Legearen 34. artikuluan balorazio-txostenak balorazio-dokumentu tekniko gisa definitzen dira, udal-mailako edo udalaz gaindiko aplikazio-eremuarekin, ondasun higiezin bakoitzari banaka balio bat esleitzea ahalbidetuko duten metodo eta parametro teknikoak ezartzeko helburuarekin.

Doneztebeko aurreko Balorazio Ponentzia 2005ekoa zen, eta Doneztebeko Udaleko Batzorde Mistoak eta Nafarroako Gobernuak 2005eko azaroaren 9an hartutako erabakiaren bidez onartu zen (2005eko abenduaren 16ko NAO, 150. zk.).

Azaroaren 21eko 12/2006 Foru Legeak, Nafarroako Lurralde Aberastasunaren eta Katastroen Erregistroari buruzkoak, 35. artikuluan xedatzen duenez, balorazio ponentziak beste ponentzia bat onartuz berrikusiko dira, osoa edo partziala, onartu zenetik edo azken berrikuspenetik gehienez bost urte igaro direnean, Donezteberen kasuan bezala.

Toki Ogasunek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren zenbatekoa eta banaketa ezartzen dituen abenduaren 27ko 18/2017 Foru Legearen 10. artikulua. “2019. urterako udal bakoitzari dagokion zenbatekoa banatzean, katastroko balioak eguneratuta ez dituzten udalek edo udalerrian aplikatu beharreko balorazio-txostena berrikusteko prozesua indarrean dagoen legeriaren arabera hasi ez dutenek % 10 murriztuko dute transferentzia arrunt gisa jaso beharreko zenbateko osoa. “

Aurreko guztiagatik, Doneztebeko Udalak udalerriaren balorazio-txostena berrikusteko izapideak hasi zituen, eta, Nafarroako Zerga Ogasuneko Lurralde Aberastasunaren eta Ondare Zergen Zerbitzuko zuzendariaren urriaren 14ko 25/2020 ebazpenaren bidez, Donezteben Balorazio Lantaldea onartu zen, 2020ko urriaren 27ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean (250. zk.) argitaratua.

Ponentzia eta balio berriak onartuta, hiri-kontribuzioaren eta landa-kontribuzioaren tasa bereizia bakarra izango da bientzat.

Doneztebeko Udalak kalkulatu du zer tasa aplikatu behar den gutxi gorabehera aurtengo diru-bilketa bera egiteko. Kalkulua egin ondoren, Doneztebeko Udaleko Osoko Bilkurak, 2020-12-14ko ezohiko bilkuran, hiri-kontribuziorako eta landa-kontribuziorako tasa bakarra % 0,25ean onartzea erabaki zuen. Tasa berri horrekin, 2021ean, gutxi gorabehera, ekitaldi honetan bildutakoa bilduko da.

Horren berri ematen da, interesdun guztiek horren berri izan dezaten.

Donezteben, 2020-ko abenduaren 18-an.

Alkatea-Udalburua

KONTRIBUZIO BANDOA (pdf click hemen)

Volver arriba